วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สมาชิกในกลุ่ม

สมาชิกในกลุ่ม

นางสาวณัฎฐณิชา จันทร์ทอง เลขที่ 8
สิ่งที่ได้รับ: ทำให้เกิดความสามัคคีในกลุ่ม
ทำให้เข้าใจภาษาซีมากขึ้น

นางสาวธนัชชา วิฑูรย์พันธ์ เลขที่ 9
สิ่งที่ได้รับ: ทำให้ได้รู้วิธีการทำบล็อกและภาษาซีมากขึ้น
                  ทำให้เกิดความสามัคคีในกลุ่ม

นายพีรวิชญ์ ชอบผล เลขที่ 19
สิ่งที่ได้รับ: ทำให้เกิดความสามัคคีในกลุ่ม
                ทำให้เกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

นายเพชรากร แก้วงาม เลขที่ 20
สิ่งที่ได้รับ: ทำให้เกิดความสามัคคีในกลุ่ม
ทำให้ได้เข้าใจการทำบล็อก

นายศุภวิญ์ ศรีใส เลขที่ 21
สิ่งที่ได้รับ: ทำให้เกิดความสามัคคีในกลุ่ม
ทำให้ได้เข้าใจการทำบ

ที่ปรึกษา

 
ครูจิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง

 
Code Program

Code Program
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define pi 3.14159265

main()
{
    float radius;

    printf("Input radius : ");
    scanf("%f", &radius);
    printf("\nSize of Circle is is %0.2f\n\n", pi * radius * radius);

     

    getch();
}

ผลการRun(F9)Dev-C++
เมื่อให้ Radius = 5

ผลการRun(F9)Dev-C++
เมื่อให้ Radius = 10.5

 

Flow Chat

แผนผังงาน

วงกลม


รูปวงกลม (อังกฤษ: circle) เป็นรูปร่างพื้นฐานอันหนึ่งในเรขาคณิตแบบยุคลิด รูปวงกลมเป็นโลกัส (locus) ของจุดทุกจุดบนระนาบที่มีระยะห่างคงตัวกับจุดที่กำหนดอีกจุดหนึ่ง ระยะห่างนั้นเรียกว่ารัศมี และจุดที่กำหนดเรียกว่าจุดศูนย์กลาง สามจุดใดๆ ที่ไม่อยู่บนเส้นตรงเดียวกัน จะสามารถวาดรูปวงกลมผ่านทั้งสามจุดได้เพียงวงเดียว
เส้นรอบวง คือเส้นรอบรูปของรูปวงกลม ส่วนโค้ง (arc) คือส่วนหนึ่งที่เชื่อมต่อกันของเส้นรอบวง คอร์ด (chord) คือส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายทั้งสองบรรจบอยู่บนเส้นรอบวง เส้นผ่านศูนย์กลาง คือคอร์ดที่ลากผ่านจุดศูนย์กลาง มีความยาวเป็นสองเท่าของรัศมี และเป็นคอร์ดที่ยาวที่สุดในรูปวงกลม
รูปวงกลมเป็นเส้นโค้ง (curve) แบบปิดที่แบ่งระนาบออกเป็นพื้นที่ภายในกับพื้นที่ภายนอก พื้นที่ภายในรูปวงกลมเรียกว่า จาน (disk)
รูปวงกลมเป็นกรณีพิเศษของรูปวงรีที่มีโฟกัส (focus) อยู่ที่จุดเดียวกันนั่นคือจุดศูนย์กลาง นอกจากนี้รูปวงกลมยังเป็นภาคตัดกรวยที่เกิดจากการตัดด้วยระนาบที่ตั้งฉากกับแกนของทรงกรวยผลการวิเคราะห์

รูปวงกลมรัศมี 1 หน่วย และมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ (1.2, −0.5)
ในระนาบ x-y ของระบบพิกัดคาร์ทีเซียน รูปวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ (ab) และมีรัศมีเท่ากับ r หน่วย คือเซตของจุดทุกจุดบน (xy) ที่ทำให้
(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2 \,\!
สมการดังกล่าวคล้อยตามทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่ใช้บนจุดทุกจุดบนรูปวงกลม ถ้าหากรูปวงกลมมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ (0, 0) ดังนั้นสูตรนี้สามารถลดรูปเหลือเพียง
x^2 + y^2 = r^2 \,\!
เมื่อแสดงในรูปสมการอิงตัวแปรเสริม (xy) สามารถเขียนได้โดยใช้ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ไซน์และโคไซน์ ดังนี้
x = a + r \cos{t} \,\!
y = b + r \sin{t} \,\!
โดยที่ t เป็นตัวแปรเสริม หมายถึงค่าของมุม ที่รังสีจากจุดศูนย์กลางไปยัง (xy) ทำมุมกับแกน x นอกจากนั้น ในพิกัดแบบสเตอริโอกราฟ รูปวงกลมสามารถวาดได้จากสมการต่อไปนี้
x = a + r \frac{2t}{1+t^2}-< -...-
y = b + r \frac{1-t^2}{1+t^2}
ในพิกัดเอกพันธุ์ (homogeneous coordinates) ภาคตัดกรวยที่เป็นรูปวงกลมในแต่ละระนาบคือ
ax^2 + ay^2 + 2b_1xz + 2b_2yz + cz^2 = 0 \,\!
ภาคตัดกรวยใดๆ จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นรูปวงกลม ก็ต่อเมื่อจุด I(1: i: 0) และจุด J(1: −i: 0) วางอยู่บนระนาบของภาคตัดกรวยนั้น ซึ่งทั้งสองจุดนี้เรียกว่า จุดเชิงวงกลม ณ อนันต์ (circular point at infinity)
สมการของรูปวงกลมในระบบพิกัดเชิงขั้วคือ
r^2 - 2 r r_0 \cos(\theta - \varphi) + r_0^2 = a^2 \,\!